വിവാഹ പൂർവ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ്
  കേരള സര്ക്കാര് നടത്തുന്ന 4 ദിവസത്തെ വിവാഹ പൂർവ കൗൺസിലിംഗ് കോഴ്സ് തലശേരി ഗവണ്മെന്റ് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ വെച്ച് നടത്തപ്പെടുന്നു. 2020 ഫിബ്രവരി 4 മുതൽ 7 കൂടിയ ദിവസങ്ങളിലയിരിക്കും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന 40 പേർക്കാണ് അവസരം. താൽപര്യമുള്ളവർ താഴെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ നേരിട്ടോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. https://goo.gl/forms/LK3GkzrnJH7wGEDG3 Registration closes on 1/2/2020. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക Dr.T.Muhammed Sirajuddeen Asst professor, Govt Brennen College. 9496354639.

  Event Date:
  04-02-2020  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Notice


 • National Seminar -Chemistry- November 18 - 19
  Department of Chemistry organises two day national seminar on Recent Advances in Chemistry (RAC - 2019) from 18th November to 19th November 2019

  Event Date:
  18-11-2019

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Brochure
 • Brennen Multidisciplinary Journal Invites Research Papers
  Brennen Multidisciplinary Journal Invites Research Papers for 2018,2019 Issues. Papers in digital formats can be sent to mail Id bmjeditor@gmail.com before 28th November 2019. For further details please contact Dr. M Lineesh, Assistant Professor, Department of Malayalam.

  Event Date:
  28-11-2019

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Brennen Journal of Multidisciplinary Studies
 • International Seminar Department of Malayalam-22nd & 23 November 2019
  Department of Malayalam organises Two Day International Seminar from 22nd & 23rd November 2019.

  Event Date:
  22-11-2019

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Brochure
 • OREKA 1.0- Intercollegiate, Inter-school Chemistry Fest on 10th January 2020
  Chemistry Association of Govt. Brennen College organises Intercollegiate, Inter-school Chemistry Fest on 10th January 2020.

  Event Date:
  10.01.2020

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Oreka 1.0
 • ശാസ്ത്രപഥം 2020
  ശാസ്ത്രപഥം 2020 - ജനുവരി 18,19,20 തീയതികളിൽ

  Event Date:
  18-01-2020

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • ശാസ്ത്രപഥം 2020
 • Exam Notification - UG
  Exam Notification - UG II, IV, and VI Semester Examination

  Event Date:
  21-01-2020

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Notification
 • Three Day National Workshp
  Gene Sequencing Techniques

  Event Date:
  09-01-2020

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Zoology Workshop
 • Political Science - National Seminar on 21 & 22 January 2020
  Department of Political Science organise Two Day National Seminar on the topic Democracy and Dissent the Indian Context , January 21, & 22, 2020

  Event Date:
  21-01-2020

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Political Science - National Seminar on 13 & 14 February 2020
  CHINA'S ONE BELT ONE ROAD INITIATIVE AND ITS IMPACTS ON INDIA'S FOREIGN POLICY - National Seminar by Department of Political Science in collaboration with Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies Calcutta. 13 & 14 February 2020

  Event Date:
  13-02-2020

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Brochure
 • DECALOGUE DIALOGUE ON CINEMA - IV
  DEPARTMENT OF ENGLISH PRESENTS, A TALK ON TREATMENT OF TIME IN SLOW CINEMA

  Event Date:
  22-01-2020

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Brochure
 • DECALOGUE DIALOGUE ON CINEMA - V
  DEPARTMENT OF ENGLISH PRESENTS, A TALK ON NARRATIVE IN CINEMA

  Event Date:
  30-01-2020

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Poster
 • VI Sem UG Exam Timetable
  VI Sem UG Exam starts on 4th March 2020

  Event Date:
  04.03.20

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • VI Sem UG Exam Timetable
 • Zealicon Cultural Fest
  Zealicon Cultural Fest - February 14 Dept. of English

  Event Date:
  14-02-2020

  Please Click For DownLoad Brochure:
 • Literary Fest